Hukuk HaberleriYABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Şubat 2, 2010by admin

21 Ocak 2010 Tarihli 27469 sayılı resmi gazetede “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre “Kanun kapsamında yapılacak başvuruların kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda Yönetmelikte belirlenen mercie dilekçe ile yapılması öngörüldükten sonra çalışma izinlerinin Bakanlıkça kâğıt kullanılarak ya da elektronik belge olarak verilebilmesi hükme bağlanmıştır. Bunun yanında işbu yönetmelik ile Türkiye Cumhuriyeti Temsilcilikleri ve Bakanlıkların, yurt dışında yapılacak çalışma izin başvuruları ile ilgili işlemleri elektronik ortamda yürütecekleri belirtilmiştir.

Kısaca yabancıların çalışma izinleri hakkındaki bu yönetmelik ile elektronik ortamda yapılacak başvuruların geçerli olacağı kabul edilmiştir.

Aynı yönetmeliğin 7. Maddesinde İçişleri Bakanlığınca mülteci veya sığınmacı statüsü verilmiş yabancılardan ikamette süre koşulu aranmayacağı belirtilmiştir. Bu statüde bulunan yabancıların çalışma izin talepleri en kısa sürede neticelendirilmelidir. Yurt içinden yapılan çalışma izin başvurularında çalışma izni verilmesi halinde izin belgesinin tebliğinden itibaren en geç 30 gün içerisinde çalışma meşruhatlı ikamet teskeresi almak için emniyete başvuru zorunludur. Aksi halde çalışma izni geçerlilik kazanamaz.

Anılan yönetmelik ile kamu kurum ve kuruluşlarına belge taleplerinde en geç beş, bilgi ve görüş taleplerinde ise en fazla on beş gün süre verileceği belirtilmiştir. İlgili merci görüşlerini en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadır. Zorunluluk halinde 15 günü geçmemek üzere ek süre talebinde bulunulabilir.