info@ongoren.av.tr
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk Haberleri5 Şubat 2010 tarihli 27484 sayılı Resmi Gazete’de 5951 numaralı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlandı

Mart 16, 2010

İşbu kanunun 8. maddesi ile “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un” 12 inci maddesi şu şekilde değiştirilmiştir: “Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izin başvurularını bulundukları ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerine yaparlar. Temsilcilik başvuruları bakanlığa iletir. Bakanlık ise ilgili merciinin görüşünü de alarak başvuruları değerlendirir. Durumu uygun görülen yabancılara çalışma izni verilir. Bu izin çalışma vizesi ve ikamet izni alınması ile geçerlilik kazanacaktır. Çalışma izni alan yabancı en geç 90 gün içinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmalı ve ülkeye giriş yaptıktan itibaren de 30 gün içinde de İçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak için başvurmalıdır.

Yabancının Türkiye’de geçerli ikamet izni varsa yabancı veya işvereni başvurusunu Bakanlığa yurt içinden de yapabilmektedir.

Usulüne uygun yapılan başvurular, belgelerin tam ve eksiksiz olma kaydıyla Bakanlık tarafından en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır.”

23 Şubat 2010 tarihli 27502 sayılı Resmi Gazete’de “Milletlerarası tahkim ücret tarifesi hakkında tebliğ” yayınlandı

Milletlerarası tahkim ücret tarifesi hakkında tebliğe göre milletlerarası tahkim kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesi konusunda herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun ücret hususunda bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır. Hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihai karar verilene kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemler karşılığıdır ve tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilmiş sayılır.

Davanın konusuz kalması, feragat veya sulh, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda süre verilmeden önce gerçekleşmiş ise hakem veya hakem kurulu tebliğe göre belirlenen ücret tablosundaki ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra gerçekleşmesi halinde ise tamamına hükmolunacaktır.

Hakem veya hakem kurulunca kısmi karar verilmesi halinde ücret, kısmi karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenecektir. Ancak kısmi kararın nihai karar olması halinde ücretin tamamına hükmedilecektir.

Hakem ücretinin kısmen veya tamamen ödenmemesini gerektirecek haller için maddeler halinde Milletlerarası Tahkim Kanununa atıfta bulunulmuştur.

İptal davasının kabulü halinde, kabul kararı temyiz edilmez ise ve eski hakemlerden biri yeniden tayin edilirse ücret tablosundaki ücretin ¼ üne hükmedilecektir.

Bu tebliğe göre belirlenecek ücretler aşağıdaki tabloya göre hesaplanır;

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23
info@ongoren.av.tr

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA