Hukuk HaberleriVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI

Nisan 27, 2010by admin

5 Mart 2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete’de “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ” yayınlandı.

Vergi Usul Kanunu’nun Maliye Bakanlığı’na tanıdığı yetkilere istinaden, faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasların bu tebliğ ile açıklanma zorunluluğu oluşmuştur. Bu tebliğde yer alan önemli noktalar şunlardır:

Tebliğ ile düzenlenen e-fatura kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Aynı mal veya hizmetlerin hem kâğıt hem de elektronik faturada bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Müşterinin talep etmesi durumunda sadece kâğıt fatura verilmesi zorunludur.

İşbu tebliğ ile başlangıç olarak anonim ve limited şirket statüsüne haiz mükelleflerin uygulama kapsamında e-fatura gönderme ve/veya almasına izin verilmesi uygun görülmüştür. Gerçek kişilerin e- fatura gönderme ve/veya almaları mümkün kılınmamıştır.

Faturaların elektronik belge olarak oluşturulması ve/veya gönderilmesinde uyulması gereken format ve standartlar http://www.efatura.gov.tr adresinde belirtilmiştir.

Entegrasyon çalışmaları, başkanlığın başlama yazısından itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmak zorundadır.

Mükellefler düzenledikleri ve adlarına düzenlenen faturaları yasal süreler dâhilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdür. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki Mali Mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiği takdirde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtası ile ibraz edeceklerdir. Faturaların mükelleflere ait bilgi işlem sisteminde saklanması gerekmekte olup, üçüncü kişiler nezdinde ya da yurt dışında saklama işlemi Başkanlık açısından herhangi bir hüküm ifade etmemektedir.

Tüzel kişilerin ve diğer kurumların herhangi bir nedenle unvanlarını değiştirmeleri halinde, eski unvanlarını barındıran sertifikalar geçerliliklerini kaybedecektir. Bu tüzel kişi veya kurumlar unvan değişikliğini izleyen 15 gün içerisinde yeni unvana uygun sertifika başvurusunu yapmalıdırlar.

Başkanlık tarafından işbu tebliğde yer alan usul ve esaslara aykırı biçimde e-fatura düzenleyen mükellefler hakkında, işledikleri fiillere göre Vergi Usul Kanununda öngörülen cezalar uygulanacaktır.

CEVAPLI TELGRAF UYGULAMASI TEKRAR YÜRÜRLÜĞÜ KONULDU

12 Mart 2010 tarih ve 27519 sayılı Resmi Gazete’de “Telgraf Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

İşbu yönetmelik ile Telgraf Hizmetleri Yönetmeliği’nin 4. maddesine “o” bendi eklenerek CT: Cevaplı Telgraf tanımı eklenmiştir.

Aynı yönetmelik ile Telgraf Hizmetleri Yönetmeliği’nin 18. “telgraf ek hizmetleri” maddesine de d bendi eklenmiştir. D bendinde “cevaplı telgraf, gönderici tarafından alıcının kendisine cevaben çekeceği telgrafın ücretini ödenmesi hizmetidir” şeklinde tanımlanmıştır. Ücreti alıcıdan alınmak kaydı ile cevaplı telgraf kabul edilmemektedir. Telgraf, adına gönderilmiş alıcı tarafından herhangi bir PTT işyerine üç ay içerisinde ibraz edilerek cevap hakkı kullanılabilir. 3 aylık süre sonunda cevap hakkı kullanılamaz. Cevap hakkı sadece bir telgraf için kullanılabilmektedir.

Cevaplı Telgraf ek hizmetinin, kabul işlemi esnasındaki tüm ek hizmetler dâhil olmak üzere toplam ücretin iki katı olarak ücretlendirilmesine karar verilmiştir.

İşbu tebliğ yayınlanması ile yürürlüğe girer.