[email protected]
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk HaberleriPayların Kurul Kaydına Alınması ve Satımına İlişkin Esaslar Tebliği yayınlandı

Mayıs 28, 2010

3 Nisan 2010 tarih ve 27541 Sayılı Resmi Gazete’de Payların Kurul Kaydına Alınması ve Satımına İlişkin Esaslar Tebliği yayınlandı. İşbu tebliğ, pay sahibi sayısının 250 yi geçmesi nedeni ile payları halka arz olunmuş sayılan anonim ortaklıkların paylarının kurul kaydına alınması, ortaklıkların mevcut ya da artırılan sermayelerini temsil eden payların Kurul kaydına alınması ve bu payların halka arz ve satışında uyulması gereken esasları düzenlemektedir. I seri ve 40 numara ile yayınlanan bu tebliğin tam metnine http://rega.basbakanlik.gov.tr linkinden ulaşabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği yayınlandı

3 Nisan 2010 tarih ve 27541 Sayılı Resmi Gazete’de Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği yayınlandı. İşbu tebliğin amacı sermaye piyasası araçlarının sermaye piyasası kuruluna kaydı yapılarak halka arz yoluyla satışında uygulanacak yöntemlere ilişkin esasları düzenlemektir. Yapılan düzenlemeye göre, sermaye piyasası araçlarının halka arzında fiyat, satış ve dağıtım esasları ihracatçı ve/veya hissedar ile konsorsiyum lideri tarafından, tebliğde belirtilen niteliği belirlenmiş ortaklıkların paylarının halka arzı dışında, serbestçe belirlenmektedir. Ancak belirtilen hususlara ayrıntılı olarak yer verilmesi zorunludur. VIII seri ve 66 numara ile yayınlanan bu tebliğin tam metnine http://rega.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması yayınlandı

7 Nisan 2010 tarih ve 27545 Sayılı Resmi Gazete’de Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması yayınlandı. İşbu anlaşma işyerleri farklı devletlerde bulunan taraflar arasındaki mal satımı sözleşmelerine, bu devletlerin akit devletlerden olması veya milletlerarası özel hukuk kurallarının akit bir devletin hukukuna atıf yapması halinde uygulanabilmektedir. Bu anlaşma açık arttırma yoluyla ve cebri icra ve benzeri kanun gereği yapılan satımlarda, menkul kıymet kambiyo senedi ve para, gemi, tekne, hava yastıklı taşıt veya hava taşıtı satımında, elektrik satımında, kişisel veya ailevi ihtiyaç veya ev ihtiyacı için mal alınması durumlarında uygulanamaz. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşmasında yer alan önemli hususlar şunlardır:

İşbu anlaşma sadece satım sözleşmesinin kurulmasını ve alıcı ile satıcının bu tipte bir sözleşmeden doğan hak ve borçlarını düzenlemektedir. Bunlar dışında satıcının ya da malların bir kimsenin ölümüne yahut yaralanmasına sebep olmasından kaynaklı sorumluluklarda bu anlaşma hükümleri uygulanmamaktadır. Taraflar arasında geçerli bir mal satım sözleşmesinin kabulü için ilk olarak usulüne uygun icap ve kabulün varlığı aranmaktadır. Milletlerarası anlaşma uyarınca yapılan sözleşmeler tarafların anlaşması ile değiştirilebilir veya sona erdirilebilir. Anılan anlaşmaya göre genel olarak, satıcı usulüne uygun malların teslimini gerçekleştirmek, buna ilişkin belgeyi sunmak ve malların mülkiyetini geçirmek yükümlülüğü altındadır. Buna karşılık alıcı usulüne uygun olarak semeni ödeme ve malları teslim almakla yükümlüdür. Alıcı malların fiilen kendine geçmesinden sonra zayi ve zarar görmeleri durumunda dahi (bu hallerin satıcının eyleminden veya eylemsizliğinden kaynaklanması hali dışında) semeni ödeme yükümlülüğünden kurtulamayacaktır. Bununla birlikte alıcı malları makul olan en kısa sürede muayene etmeli veya ettirmelidir. Taraflardan biri sözleşmeyi ihlal ederse diğer taraf mahrum kaldığı kar dâhil olmak üzere ihlalden doğan tüm zararlarının tazminini talep edebilir. Taraflardan biri semeni veya muaccel meblağı ödemezse diğer taraf talep edeceği tazminata halel gelmeksizin bu meblağ üzerinden faize hak kazanır.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Yürürlükten kaldırıldı

6 Nisan 2010 tarih ve 27544 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan bir yönetmelik ile 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Yürürlükten kaldırıldı. Aynı gün ve sayılı resmi gazetede 2010/139 Karar sayısı ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ıncı maddesine göre yeni bir Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlüğe konuldu. Yayınlanan yönetmelik ile Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybı, ispatı ve çok vatandaşlılığa ilişkin işlemlerin yürütülmesinde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi. Yürürlüğe giren yönetmeliğin tam metnine http://rega.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA

Geçmiş Olsun TÜRKİYE

Barolar birliği tarafından yayınlanan
"Deprem Hukuku" rehberini
indirmek için tıklayınız.
Deprem Hukuku
close-link
Online Randevu!