Hukuk HaberleriElektronik yolla tebligat gönderilmesine ilişkin olarak düzenlenen ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelik ve 25.08.2011 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı.

Eylül 9, 2011by admin

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 1525.maddesine dayanılarak hazırlanan ve aynı tarihte yürürlüğe girecek olan “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve 25.08.2011 tarihinde yürürlüğe giren “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ”ile kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bu işlemlerin sonuçlarına, kayıtlı elektronik posta adresine sahip gerçek ve tüzel kişilere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Yayınlanan yönetmelik ve tebliğ neticesinde, tarafların açıkça anlaşmaları ve Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, şirketlerin toplantı çağrıları ile elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder hale gelecektir.

Kayıtlı e-posta adresi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler BTK tarafından yetkilendirilen Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarına başvurarak kayıtlı e-posta hesabı adreslerini temin edebilecekler.