Hukuk HaberleriHazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, bu taşınmazların işgali ile İdarece yürütülecek ecri misil tespit, takdir ve tahsil işlemlerine ilişkin Milli Emlak Tebliği yayınlandı.

Eylül 10, 2011by admin

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayınlanan 336 sıra nolu Milli Emlak Tebliği ile hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların işgali nedeniyle ödenecek ecri misilin tespiti, takdiri ve tahsili işlemlerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Yeni tebliğ ile yapılan değişikliklerin başında, tespit edilen işgalin süresi gelmektedir. Buna göre “Taşınmaz Tespit Tutanağı”na dayanılarak, işgalen kullanılanlar için tespit tarihinden geriye doğru 5 yılı geçmemek üzere bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilir.

01/08/2010 tarihinden önce tespit ve takdir edilen, tebliğ edilen veya tahakkuk ettirilen ecrimisil alacaklarının tespit tarihinden geriye doğru 5 yılı aşan kısmı hangi aşamada olursa olsun, düzeltilebilecek veya terkin edilebilecek. Öte yandan tahsil edilmiş olanlar geri iade edilmeyecektir.

Ayrıca tebliğ ile ecri misil takdirine itiraz şekli de yeniden düzenlenmiştir.11.,12. ve 13. maddelerde yapılan düzenleme neticesinde itirazsız ya da peşin ödemelerde de takdir edilen bedelin indirimli ödenmesi imkanı getirilmiştir.