Hukuk Haberleri6100 sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve bu kanuna ilişkin 4 tebliğ yürürlüğe girdi

Ekim 25, 2011by admin

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 1 Ekim 2011 Tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununa ilişkin Adalet Bakanlığınca 4 adet tebliğ yayınlandı.

Resmi Gazete’nin 30 Eylül 2011 Cuma günlü 28070 sayısında yayınlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Bilirkişi Ücret Tarifesi, Tanık Ücret Tarifesi ve Hakem Ücret Tarifesi de 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girdi.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren gider avansı tarifesinin iptali için İstanbul Barosu tarafından Danıştay’da dava açıldı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun aldığı karar uyarınca Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesinin 4. maddesi ile 5. maddesinin 1. fıkrasının ilk cümlesi olan “Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir.” cümlesinde yer alan “hükmün kesinleşmesinden sonra” ibaresinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açıldı

Kaynak: http://www.istanbulbarosu.org.tr/Detail.asp?CatID=1&SubCatID=1&ID=6203

Noterler tarafından mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin yönetmelik 04.10.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı.

6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14. maddesi ve Noterlik Kanunu’na eklenen 71/A, 71/B ve 71/C maddeleri ile yapılan değişikler neticesinde 04.10.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre, noter tarafından, başvuru yapan ilgilinin yasal mirasçı olup olmadığı tespit edilebilecektir.

Bu yeni düzenleme ile ilgilinin nüfus kayıtlarına göre yasal mirasçı olduğunun tespit edilmesi halinde özel kanunlardaki usuller de dikkate alınarak ilgiliye, miras paylarını gösterir mirasçılık belgesi ve suretleri noterler tarafından, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulmaksızın verilebilecektir.

Elektrik piyasasında faaliyet gösteren üretim ve dağıtım şirketlerinin lisansları kapsamındaki faaliyetlerinin incelenmesine ve denetlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandı.

12.10.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve EPDK tarafından hazırlanan yönetmelik ile elektrik üretim ve dağıtımı piyasasının, EPDK sertifikası almış özel denetçiler tarafından denetlenmesi hususu düzenlenmiştir.