Hukuk HaberleriTABİAT VARLIKLARI, DOĞAL SİT ALANLARI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE KALAN YAPI YASAKLI TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Eylül 8, 2013by admin

Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları Ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik, 3 Ağustos 2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde; öncelikle, bölgenin sahip olduğu çevre değerlerini korumak. İkinci olarak, bu alanların koruma-kullanma esaslarını belirleyen onaylı uygulama imar planlarında yapılaşma yasağı getirilen yerlerde kalan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazların Hazine taşınmazlarıyla trampa edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Bu yönetmeliğe göre, hazine arazisi ile trampa edilebilecek taşınmazlar; Bakanlar Kurulu kararı ile tescil ve ilan edilen, 1/1000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilen tabiat varlıkları, doğal sit alanları, orman rejimine tabi olmayan koruma alanları ve özel çevre koruma bölgelerinde kalan, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenecek trampa programlarına alınan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlardır.

Hangi taşınmazın trampaya programına alınacağı, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılan başvurular göz önünde bulundurularak Bakanlık tarafından belirlenecektir. Yönetmelikte başvurunun ve incelemenin nasıl yapılacağı, taşınmazlara yapılacak değer takdirinin nasıl olacağı, trampaya konu edilemeyecek taşınmazların neler olduğu açıkça düzenlenmiştir.

Kısaca, bu yönetmelikle birlikte artık kişiler sahip oldukları ama yapılaşma yasağı nedeniyle değerlendiremedikleri taşınmazlarını hazine arazisi ile değiştirme imkânı yakalamış olmakta ve böylece hem mülkiyet hakları korunmuş oluyor hem de değerlendirmeye müsait bir taşınmaz edinme hakkı tanınıyor.