Hukuk HaberleriOYDAN YOKSUN PAYLARA İLİŞKİN ESASLARI DÜZENLEYEN TEBLİĞ YAYIMLANDI

Şubat 27, 2009by admin

21 Ocak 2009 tarihli 27117 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Oydan yoksun payların ihracı, halka arzı ile pay sahiplerine tanınan haklar ve bu hakların kullanım şartlarına ilişkin esasları düzenleyen, “Oydan yoksun paylara ilişkin esaslar tebliği” yayınlandığı gün itibari ile yürürlüğe girdi. 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 14/A maddesine dayanılarak hazırlanan tebliğ Anonim ortaklıkların oydan yoksun pay ihraçları ve bu paylara ilişkin esasları düzenlemektedir.

Anonim Ortaklıklar, sermaye arttırımı sureti ile Oydan Yoksun Payları ihraç edebilirler. Oydan yoksun paylar, hamiline veya nama yazılı şekilde ihraç edilebilirler. Bunun için oydan yoksun payların itibari değeri, oy hakkı bulunan payların itibari değerine veya farklı itibari değerler varsa bunlardan herhangi birine eşit olmalıdır.

Buna göre, Anonim şirketin esas sözleşmesinde oydan yoksun payların ihracına ilişkin hüküm bulunuyorsa, oydan yoksun payların ihracı için ortaklık yetkili organı tarafından karar alınmışsa ve esas sözleşmede Oydan Yoksan Paylara kar payından ve istendiğinde bedelsiz pay alma dışındaki diğer hususlarda imtiyaz tanınmışsa ve kar payında imtiyaz oranı gösterilmişse Anonim ortaklıkların oydan yoksun payları ihraç etmeleri mümkündür.

Söz konusu tebliğin yayınlanması ile 20.3.2003 tarihli ve 25054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: I, No:30 sayılı “Oydan Yoksun Hisse Senetlerine İlişkin Esaslar Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.