info@ongoren.av.tr
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

GenelBİRLEŞME İŞLEMLERİNE İLİŞİKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Haziran 1, 2010

8 Mayıs 2010 tarih ve 27575 sayılı resmi gazetede “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlandı (Seri no: I, No:41) İşbu tebliğ ile birleşmeye taraf ortaklıkların birleşme işlemine esas alınacak finansal tabloların Kurulun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çevresinde hazırlanması ve Kurulun bağımsız denetim standartları çevresinde özel bağımsız denetimden geçirilmesi zorunlu kılınmıştır. Aktiflerin satış fiyatı esas alınarak düzenlenen bilançoya göre sermayesinin 2/3’ü karşılıksız kalan ortaklık, devralan ortaklık sıfatıyla birleşme işlemine katılamaz. Ayrıca birleşmeye taraf ortaklıkların kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararlarının birleşmeye esas alınacak finansal tablo tarihinden sonra alınması halinde kar dağıtımının etkilerinin birleşme oranının hesaplanmasında dikkate alınması zorunludur.

Bunun yanında birleşmede özel durum olarak, bir ya da birden fazla ortaklığın paylarının % 95’i veya fazlasına sahip başka bir ortaklık tarafından devralınması sureti ile birleşmede, devralan ortaklığın hisselerinden devrolan ortaklıkların ortaklarına verilmesini gerektirmeyen durumlarda, bu tebliğin bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu, yönetim kurulu raporunun aranmayacağı düzenlenmiştir. Aynı zamanda hisse senetlerinin dağıtılacağı yerler, dağıtımın başlayacağı tarihten en az 2 iş günü önce ilan edilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

İşbu tebliğin 8 inci maddesinde halka açık ortaklıkların son bilanço aktif toplamının en az %15’i tahsis edilerek yeni ortaklık veya ortaklıklar kurulması veya tüzel kişiliklerinin sona erdirilerek yeni ortaklık ve ortaklıklar kurulması halinde, bu yeni ortaklık veya ortaklıkların hisse senetlerinin Kurula kaydedilmesi zorunlu kılınmıştır.

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

13 Mayıs 2010 tarih ve 27580 sayılı Resmi Gazete’de “Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı. İşbu yönetmelik ile yapılan izleme ve kontroller sonucunda tüzel kişilerce sunulan yan hizmetlerin, ilgili yan hizmet anlaşmaları ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sağlanma durumunun ihlal edildiğine ilişkin şüphe oluşması durumunda TEİAŞ, önceden haber vermeksizin hizmetin sunulduğu tesiste durumu inceleyebilir. İlgili tüzel kişi yapılan inceleme sırasında gerekli tüm kolaylığı göstermekle yükümlü tutulmuştur. İşbu yönetmeliğin tam metnine http://rega.basbakanlik.gov.tr/# adresinden ulaşabilirsiniz.

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23
info@ongoren.av.tr

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA