Hukuk Haberleri6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 28 KASIM 2013 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Aralık 6, 2013by admin

28 Kasım 2013 tarihinde 6502 sayılı Tüketicin Korunması Hakkında Kanun 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun Resmi Gazetede yayın tarihinde itibaren altı ay sonra yürürlüğe girecektir. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 23/2/1995 tarihli 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılacaktır.

Yeni kanun ile birlikte getirilen başlıca bazı yenilikler şunlardır.

Bankalar Tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altıda ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadırlar. Bu düzenlemeye aykırı hareket eden bankalara beş milyon Türk Lirası idari para cezası verilecektir.
Ayıplı malda 30 günlük ihbar süresi 6 aya çıkartılmıştır.
Mesafeli satışlarda Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Yeni düzenlemeyle birlikte ön ödemeli konut satışlarında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemeyecek.
Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.
Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Aksi hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.
Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.
Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir.