Hukuk HaberleriPLÂNLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Haziran 5, 2014by admin

Planlı Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Plânlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 6ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Geçici Madde 6 – Bu madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce; belirli parsellere yönelik olarak; yıkım ruhsatı başvurusunda bulunulan veya binası yıkılan veya riskli yapı tespiti yaptırılan veya Bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlarca yapı kimlik numarası alınarak riskli yapı tespit işlemlerine başlanılan veya inşaat sözleşmesi yapılan veya proje sözleşmesi yapılan veya inşaat yahut proje yapmak için noter tasdikli taahhütname veya vekâletname alınan veya yeni inşaat yapmak üzere; ifraz, tevhit, yola terk işlemi için başvurulan veya imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, aplikasyon krokisi almak üzere başvurulan veya zemin ve temel etüt raporu hazırlanan parsellere ilişkin, madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı müracaatları, 1/1/2016 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine veya ilgilisinin talebine göre Yönetmeliğin 14/9/2013 tarihli, 8/9/2013 tarihli ve 1/6/2013 tarihli değişiklik hükümlerine veya 1/6/2013 tarihinden önce yürürlükte olan ilgili idarelerin mevzuatına göre neticelendirilir. Ancak bu madde hükmü hiçbir şekilde yapının plânla belirlenen kat adedini ve emsalini artırmak amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez.