[email protected]
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk HaberleriKREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI

Ekim 23, 2009

17 Eylül 2009 tarihli 27352 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/6 sıra numaralı “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 1.10.2009 tarihi itibari ile geçerlilik kazanacaktır.

Söz konusu tebliğ ile 2.4.2006 tarihli 26127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/1 sayılı Kredi Kartı İşlemlerine Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğin 3’üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında değişiklik yapıldı.

Bu değişikliğe göre aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası için yüzde 3,26, ABD doları için yüzde 2,54 ve Euro için yüzde 2,30 olarak; aylık azami gecikme faiz oranı ise Türk lirası için yüzde 4,01 ABD doları için 3,11 ve Euro için yüzde 2,82 olarak değiştirilmiştir.

TÜRK TASARIM DANIŞMA KONSEYİ KURULDU

3 Eylül 2009 tarihli 27338 sayılı Resmi Gazete’de 2009/15355 karar numarası ile yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere Türk Tasarım Danışma Konseyinin kurulmasına karar verilmiştir. Bu konseyin kurulması ile Türkiye’nin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak, Türk tasarımcılarının ve tasarımlarının dünya pazarında tercih edilir konuma getirilmesine yardımcı olmak ve tasarımcı ile sanayici arasındaki işbirliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Söz konusu konseyin görevleri arasında; tasarım politikaları oluşturmak, tasarımın ekonomik öneminin anlaşılabilmesi ve tasarım kalitesinin artırılabilmesi için çalışmalar yapıp kararlar almak, tasarımcı ve sanayici işbirliğinin sağlanabilmesi için gerekli tedbirleri almak, yüksek katma değerli ürünlerin yaratılması için çalışmalar yapıp kararlar almak, bu konuda uluslararası kuruluşlarla işbirliği sağlanması için öneride bulunmak ve tasarımla ilgili hukuki görüş bildirmek bulunmaktadır.

Konsey yılda en az iki defa başkanın belirleyeceği yer ve tarihte salt çoğunlukla toplanır ve katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır.

ÇAĞRI YOLUYLA ORTAKLIK PAYLARININ TOPLANMASINA İLŞİKİN ESASLAR TEBLİĞİ YAYINLANDI

2 Eylül 2009 tarihli 27337 sayılı Resmi Gazete’de Seri no 4 ve 44 Numaralı “Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” yayımlandığı tarihte yürürlüğü girmek üzere yayımlanmıştır. İşbu tebliğin amacı, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak zorunlu ve isteğe bağlı çağrıya ilişkin ilke ve esasları belirlemektir.

Tebliğde çağrı sırasında ortaklığın aynı gruba ait tüm paylarının eşit muameleye tabi tutulacağı belirtilmiştir. Çağrıda ödenecek bedel Türk lirası cinsinden nakit, menkul kıymet veya kısmen nakit kısmen menkul kıymet olarak belirlenebilir.

Söz konusu tebliğ ortaklık sermayesinin veya oy hakkının %50 ve daha fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunmasını yönetim kontrolü olarak nitelendirmiştir. Yönetim kontrolünü sağlayan payların ve oy haklarının iktisabını izleyen altı iş günü içinde çağrı yapmak üzere Kurul’a başvurulması zorunludur. Çağrı yükümlülüğünün doğmasından itibaren 45 gün içerisinde de ortaklığın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere fiili çağrı işlemini başlanması zorunlu tutulmuştur. Fiili çağrı süresi 10 iş gününden az 20 iş gününden fazla olamaz.

İlgili tebliğe göre ortaklar veya üçüncü şahıslar, ortaklık paylarının tamamı ya da bir kısmı için çağrıda bulunulabilmektedir.

Söz konusu tebliğ ile seri 4 no 8 sayılı tebliğin 14,15,16 ve 17 inci maddeleri, geçici madde 1 ile Ek/4 yürürlükten kaldırılmıştır.

İş bu tebliğin yürürlüğü girdiği tarih itibari ile Kurulca karara bağlanmış çağrı veya çağrıdan muafiyet başvuruları ile çağrı yükümlülüğü doğmuş ancak henüz çağrı veya çağrıdan muafiyet için Kural’a başvuruda bulunmamış gerçek veya tüzel kişilerin yapacakları başvurular bu tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA

Geçmiş Olsun TÜRKİYE

Barolar birliği tarafından yayınlanan
"Deprem Hukuku" rehberini
indirmek için tıklayınız.
Deprem Hukuku
close-link
Online Randevu!