Hukuk HaberleriİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 OCAK 2014 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ocak 22, 2014by admin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik, 24 Aralık 2013 tarihinde 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2014 olarak belirlenmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere on kişiden az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirlemektir.

Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (Kurum) tarafından tescil edilmiş işyerleri esas alınır. Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanır. Çalışan sayısının tespitinde yönetmelik madde 4/2’de sayılan şartlar aranmaktadır.

Kurum, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini, yönetmeliğin beşinci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde; üçer aylık dönemler halinde hesaplar.

Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde, destek tutarları bu borca mahsup edilir.

Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için Kuruma başvuru yapılır. Yapılacak başvuru ve ödeme ile ilgili uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda Kurum tarafından belirlenir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun, denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır.

Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, işverenin bütün işyerleri bakımından destekten 3 yıl süreyle yararlanamama hükmü uygulanacaktır.