Hukuki İncelemelerFİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ; LEASİNG

Ocak 8, 2015by admin

Günümüz ticari hayatında; finansal kiralama yani leasing sözleşmesi sayesinde işadamlarının yatırım maliyetleri azalmakta ve bu nedenle de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür sözleşmelerde Kiracı, işinde kullanmak üzere almak istediği sabit kıymeti seçer ve leasing şirketinden bu işlem için kendisine kredi tahsis edilmesi talebinde bulunur. Leasing şirketi tahsis ettiği krediyi kiracının seçtiği malın alımında kullanır ve leasing şirketi satın aldığı sabit kıymeti kiracının kullanımına tahsis eder. Kiracı leasing yöntemiyle kiralamış olduğu sabit kıymet için leasing şirketine aralarındaki sözleşme ile belirlenmiş kiraları öder.Finansal kiralama sözleşmeleri 3326 sayılı Finansal Kiralama Kanununda “Sözleşme, kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyedliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir” olarak tanımlanmışdır.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Kiralayan taraf mutlaka anonim şirket olmalıdır ve eğer yurt dışındaki yerleşik kiralayan şirketin Türkiye’de şubesi yoksa sözleşmeler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlıkça tescil edilmesi gerekmektedir. Finansal Kiralama Sözleşmeleri asgari 4 yıl için yapılabilir. Bir Finansal Kiralama Sözleşmesinin 4 yıldan az olarak yapılabilmesi için ancak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen bazı sabit kıymetler için yapılması gerekmektedir. Finansal Kiralama sözleşmeleri sona erdiği zaman söz konusu mal kiralayan şirketin mülkiyetinde olduğu için iade edilmesi gerekmektedir fakat çoğu zaman süre bitince kiracıya bir alım hakkı tanınmaktadır ve muhtemelen de bu konu sözleşmede söz konusu edilir ve sözleşme sonunda az bir bedelle kiracıya satılır. Hatta sözleşmeye 4 sene sonunda doğrudan doğruya kiracının mülkiyetine geçmesi konusunda da hüküm konulabilir.

Finansal Kiralama Sözleşmeleri çok sıkı şekil şartlarına sahiptirler. Mutlaka noterde düzenlenmesi gerekir. Taşınır mala dair sözleşme, kiracının ikametgah noterliğinde özel sicile tescil edilir. Taşınmaz mala dair sözleşme ise taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh edilmesi zorunludur. Burada yapılması gereken şerh yapılmazsa sözleşme geçerli olmaz. Bu sayede taşınırın veya taşınmazın maliki değişse bile kiralayanın finansal kiralama sözleşmesini yeni maliklere karşı ileri sürme imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca finansal kiralama konusu olan malın eğer finansal kiralama şirketi iflasa giderse bile paraya çevrilmesi yasaklanmıştır.

Finansal Kiralama şirketi sözleşmeye konu olan malı, kiracıya teslim etmeden önce sigorta yapmalıdır fakat sigorta bedellerini kiracı öder. Kiracı leasing konusu malı kira sözleşmesine uygun olarak , özenle kullanmak zorundadır. Aksi halde sözleşmeye aykırı davranmış olur. Bu durumda kiraya verenin sözleşmeyi feshetme hakkı doğacaktır. Kiralayan, kiracının özensiz davrandığını görüyorsa önce mehil vermeli ve ihtarda bulunmalıdır. Eğer kiracının özensiz davranışları devam ediyorsa sözleşme feshedilebilecektir.

Finansal Kiralama sözleşmesine konu olan malı kiracı alt kira sözleşmesi ile başkasına kullandırabilir mi? Böyle bir imkan bulunmamaktadır. Fakat kiracı Finansal Kiralama sözleşmesine bu yönde bir alt kira sözleşmesi yapabileceği konusunda bir kayıt koyarsa o zaman alt kira ilişkisi kurma hakkına sahip olacaktır.

Taraflardan biri Finansal Kiralama sözleşmenin feshine yol açacak bir davranışta bulunursa ve bu yüzden sözleşme feshedilirse ; sözleşme ileriye etkili olarak ortadan kalkacağı için BK 96’ya göre tazminat isteme hakkı da baki olacaktır. Örnek vermek gerekirse kiracı sözleşmeye aykırılıkta bulunmuşsa ve bu nedenle kiraya veren sözleşmeyi feshediyorsa kiraya veren sözleşmeye aykırılıktan dolayı tazminat isteyebileceği gibi sözleşmenin geri kalan dönemleri için kira bedellerini isteyebilir.

Uluslararası uygulamalarla aynı doğrultuda düzenlemelere sahip Finansal Kiralama Kanunu ile yatırım yapmak isteyen işadamlarımıza büyük kolaylıklar sağlanmaktadır.