Hukuk HaberleriAVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE YAYINLANDI

Eylül 1, 2010by admin

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından 27690 Sayılı Resmi Gazete ile 2 Eylül 2010 tarihinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik yapılmasına dair Tarife yayınlandı. Tarifeye göre;

MADDE 1 – 24/12/2009 tarihli ve 27442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tarifeye göre yürürlükten kaldırılan Avukatlık Ücret Tarifesinin 11. Maddesi’nin altıncı fıkrası şu şekildedir:

İtiraz üzerine duran icra takiplerine ilişkin alacaklı tarafından icra mahkemesi veya diğer mahkemelerde itiraza konu duran işlem aleyhine dava açılması ve bu davanın borçlu lehine sonuçlanması halinde borçlu lehine itiraz ile duran icra dosyasındaki vekil işlemi sebebiyle bu Tarifenin ikinci kısım, ikinci bölümünün (1.) bendine göre ayrıca vekalet ücretine hükmolunur.